2010-07-27

Užstalės dainų žodžiai

Tiems, kurie mėgsta per šventes užtraukti dainą :)


Snaudžia malūnas prie kelio,
Saulė seniai vakaruos:
Žaidžia mėnulis upely,
Klausosi mano dainos.

Priedainis:

Nors nėr tavęs čionai,
Nors tu toli,
Noriu papasakot tau vienai,
Kas manoj širdy.

Noriu šią vasaros naktį
Apie tave tik sapnuot.
Noriu šią dainą nors kartą
Dviese prie upės dainuot.

Priedainis

Kaip man tave pamatyti?
Kur man tave susitikt?
Eitum saulėlydžio laukti,
Bėgtum aušros pasitikt.--------------------------------------------------------------------------------


Šią naktelę per naktelę
Nemigau nemigau
Su broleliu obelėlę
Sodinau sodinau.

Prigyk prigyk obelėle
Valyvai valyvai
Nokink savo obuolėlius
Raudonai raudonai.

Aš priskinsiu obuolėlių
Raudonų raudonų
Ir nunešiu bernužėliui
Dovanų dovanų.

Mergužėle lelijėle
Kur buvai kur buvai
Kad šią naktį jaunimėly
Nebuvai nebuvai.

Šią naktelę per naktelę
Nemigau nemigau
Su broleliu obelėlę
Sodinau sodinau.


--------------------------------------------------------------------------------


Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Jauna, graži mergelė
Pro langelį žiūrėjo.

– Ko sėdi už stalelio,
Ko rymai ant rankelių,
Ko neini į darželį
Skinti žalių rūtelių?

– Nei man rūteles skinti,
Nei vainikėlį pinti –
Man dieną, naktį rūpi,
Kaip su berneliu būti.

– Nušluostyk ašarėles,
Palaistyk rūtytėles –
Sugrįš tavo bernelis
Iš svetimos šalelės.


--------------------------------------------------------------------------------


Oi, kur reiks tas mergas dėt?
Oi, kur reiks tas mergas dėt?
Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką.
Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką.

Oi, kur reiks tuos bernus dėt?
Oi, kur reiks tuos bernus dėt?
Į Rygą, į Rygą, į arielkos fabriką.
Į Rygą, į Rygą, į arielkos fabriką.

Oi, kur reiks tas bobas dėt?
Oi, kur reiks tas bobas dėt?
Į Rygą, į Rygą, į kaliošų fabriką.
Į Rygą, į Rygą, į kaliošų fabriką.

Oi, kur reiks tuos diedus dėt?
Oi, kur reiks tuos diedus dėt?
Į Rygą, į Rygą, į tabokos fabriką.
Į Rygą, į Rygą, į tabokos fabriką.

--------------------------------------------------------------------------------

Balnokim, broliai zirgus, (3 k.)
Reiks karan joti. (2x2 k.)

Paduok, sesule, kardą,(3 k.)
Reiks priesa kirsti.(2x2 k.)

O jeigu as negrisiu,(3 k.)
Zirgelis parnes.(2x2 k.)

Ant mano smėlio kapo(3 k.)
Berzelis zaliuos.(2x2 k.)

O tam zaliam berzely(3 k.)
Gegulė kukuos.(2x2 k.)

O toj raiboj gegulėj(3 k.)
Sirdelė plazdės.(2x2 k.)

O toj mazoj sirdelėj -(3 k.)
Visa Lietuva.(2x2 k.)

O toj visoj Lietuvoj(3 k.)
Lietuviai dainuos.(2x2 k.)


--------------------------------------------------------------------------------


Ant kalno mūrai, joja lietuviai,
Ant kalno mūrai, joja lietuviai.
Joja, joja lietuvaičiai,
Neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų, vainiką rūtų.

Štai ir prijojo uošvės dvarelį,
Štai ir prijojo uošvės dvarelį.
Kelkis, kelkis, motinėle,
Žadink savo dukružėlę
Žirgelių girdyt, žirgelių girdyt.

Dar nesikelsiu, dar ne dienelė,
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė.
Man močiutė taip prisakė
Su berneliais nekalbėti.
Močiutės klausau, širdelės klausau.


--------------------------------------------------------------------------------


Vai, ko nusižvengei,
Bėrasai žirgeli,
Ko dairais aplinkui
Į dulkėtą kelią?

Tas kelias į Vilnių,
Gedimino pilį,
Ten, kur mūsų broliai
Vargsta už Tėvynę.

Oi nežvenk, žirgeli,
Dar ne laikas joti -
Leisk man jaunam augti
Jėgomis ir protu.

O kai aš užaugsiu,
Tai narsiai kariausiu -
Gedimino pily
Trispalvę iškelsiu.

Gedimino pily
Trispalvę iškelsiu
Ir prie Aušros vartų
Karštai pasimelsiu.

Ir prie Aušros vartų
Karštai pasimelsiu,
Dievui ir Tėvynei
Žemai nusilenksiu.

Dieve Visagali,
Saugok mūsų šalį,
Tėvą ir motulę,
Brolį ir sesulę.


--------------------------------------------------------------------------------


Daug daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti seniai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.

Eik šen, sesute, duok baltą ranką,
Pakelk, mieloji, melsvas akis.
Aš tau priminsiu Tėvynę brangią,
Priminsiu tylias, ramias naktis.

Kartu užaugom, kartu pražydom
Senoj bakūžėj sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas praleidai vėjais,
Kaip rūta dygus buvai žalia.

Tave motulė dainų išmokė,
Dailiai supinti gelsvas kasas.
Mane tėvelis žagre išmokė
Derlingoj žemėj versti vagas.

Ir kai sugrįšim į tėviškę,
Tau padainuosiu visas dainas.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.


--------------------------------------------------------------------------------


Mažam kambarėly
Ugnelę kuriu. (2x2)

Girdžiu kaip motulė
Kalba su kariu: (4x2)

Kalnus tu praėjai
Upes perbridai; (2x2)

Pasakyk sūneli
Mirti ar bijai? (4x2)

Kalnus aš praėjau
Upes perbridau (2x2)

Oi neklausk motule –
Mirti aš bijau. (4x2)

Kas man iš tos laimės
Ir iš tos garbės (2x2)

Jei aš vienas džiaugsiuos
O šimtai – liūdės? (4x2)

Mažas kauburėlis
Po žaliais beržais…(2x2)

Verkia motinėlė
Tyliai vakarais…


--------------------------------------------------------------------------------


Užėjau karčiamėlėn
Žalio vyno išgert,
Išgirdau gegutėlę
Užkukuojant tris kart. Oi lylia,
Oi lylia, oi lylia, oi lylia ku kū, ku kū, ku kū,
Oi lylia, oi lylia, oi lylia ku kū, ku kū, ku kū,
Oi lylia, oi lylia, oi lylia ku kū, ku kū, ku kū,
Oi lylia, oi lylia, oi.

Pirksiu aš sau strielbelę,
Šersiu juodbėrį sau,
Josiu aš pas mergelę
Ir už vėją greičiau. Oi lylia...

Nedėlioj po Velykų
Sužaliavo lazda,
Ištekėjo mergelė,
O man liko barzda. Oi lylia...

Lik sveika, mergužėle,
Aš sau vienas einu,
Savo liūdnąją dalią
Aš užgersiu vynu. Oi lylia...

Užėjau karčiamėlėn
Žalio vyno išgert.
Išgirdau gegutėlę
Užkukuojant septynis kart. Oi lylia...

Padainuojamas posmelis, o lėtai dainuojant pirmąjį „oi lylia“ delnais pakaitomis mušame per šlaunis. Po to dainuojant „oi lylia, oi lylia, oi lylia ku kū, ku kū, ku kū“ vieną kartą mušame abiem rankomis per šlaunis, suplojame ir spragtelime pirštais tiek kartų, kiek yra „ku kū“. Dainuojant kitus posmelius kiekvieną kartą pridedame po vieną „ku kū“, todėl paskutiniame posmelyje spragtelime jau 7 kratus.


--------------------------------------------------------------------------------


Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo. (2 kartus)

Alum lijo, apyniais snigo,
Tekėjo upeliai brang vynelio.

Jūs baratės, rokuojatės,
Kai niekas nemato - bučiuojatės.

Jūs barkitės, rokuokitės,
Kai mes išvažiuosim, žinokitės.

Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo.

Alum lijo, apyniais snigo,
Tekėjo upeliai brang vynelio.


--------------------------------------------------------------------------------


Šalia kelio, šalia kelio, šalia kelio karčema,
Ten gyvena, ten gyvena, ten gyvena šinkorka.

Oi šinkorka, oi šinkorka, oi šinkorka šinkorka,
Graži tavo, graži tavo, graži tavo dukrelė.

Tai ne mano, tai ne mano, tai ne mano dukrelė,
Tai samdyta, tai samdyta, tai samdyta mergelė.

Duok studente, duok studente, duok studente tris rublius
Ir mergelė, ir mergelė, ir mergelė tavo bus.

Žalias vynas, žalias vynas, žalias vynas - ne vanduo,
O studentas, o studentas, o studentas - ne piemuo.

Žalias vynas, žalias vynas, žalias vynas iš vandens,
O studentas, o studentas, o studentas iš piemens.

1 komentaras: